טלפון
צור קשר
 • ביטוח סיעודי

  ביטוח סיעודי - דאגו לקבל פיצוי חודשי למקרה של פגיעה תפקודית וזאת בכדי לא ליפול לנטל על בני המשפחה

 • ביטוח חיים

  ביטוח חיים - הבטיחו את עתידה הכלכלי של משפחתכם בכל מצב

 • ביטוח בריאות

  ביטוח בריאות - דאגו להבטיח כי כל אחד מבני המשפחה יהיה מבוטח בביטוח הכולל: ניתוחים פרטיים, תרופות שלא בסל והשתלות

 • ביטוח מנהלים

  ביטוח מנהלים -כדאי לדאוג לחיסכון לפרישה בפוליסה המבטיחה קצבה או פנסיה ומשולמת ע"י עובד ומעביד

 • אובדן כושר עבודה

  ביטוח אובדן כושר עבודה - חשוב לגדר את הסיכון שבאיבוד כושר השתכרות ולכן יש להקים פוליסת ביטוח להבטחת הכנסה חודשית במקרה של פגיעה בכושר העבודה כתוצאה ...

כל מה שצריך לדעת על פנסיה

הגדל

כל מה שצריך לדעת על פנסיה

רכישת קרן פנסיה הינה אחד הצעדים הכלכליים המשמעותיים ביותר בחייו של כל אדם, לכן כדאי להקדיש לנושא חשוב זה את משאבי הזמן והמחשבה הנחוצים בכדי לקבל החלטה מושכלת. במאמר קצר זה המבוסס על משגי היסוד לפנסיה כפי שהופיעו באתר משרד האוצר יש התייחסות לאותם מושגים החייבים לבוא לידי ביטוי בהחלטת הרכישה של קרן הפנסיה, שתוצר הגמלא שלה הינו נכס רב משמעות לחייו של כל עמית.

 

 

דמי גמולים

 

תשלומי המעביד והעובד לקרן הפנסיה לפי שכר העובד. התמהיל המקובל לדמי גמולים הוא הפרשת עובד למרכיב תגמולי עובד בשיעור של 5.5%, הפרשת מעביד למרכיב תגמולי מעביד בשיעור של 6% והפרשת מעביד למרכיב הפיצויים בשיעור של 6%. כיום ניתן (לא חובה) להגדיל את הפרשת העובד למרכיב תגמולי עובד עד ל- 7% ואת הפרשת המעביד למרכיב תגמולי מעביד עד ל- 7.5%.
בפנסיית חובה דמי הגמולים  לשנת 2011 הינם 10% לפי החלוקה הבאה:

 • מעביד פיצויים – 3.34%
 • מעביד תגמולים -  3.33%
 • עובד תגמולים – 3.33%
 • בשנת 2012 עתידים דמי הגמולים להיות – 12.5%
 • בשנת 2013 עתידים דמי הגמולים להיות – 15%
 • פרמיות ביטוח (בקרן פנסיה חדשה)

חלק דמי הגמולים המופנה לרכישת כיסוי ביטוחי. בקרן פנסיה מקיפה משולמות פרמיות המקנות למבוטחים כיסוי ביטוחי בשל סיכוני מוות ונכות. חישוב הפרמיות נגזר מהנחות בדבר הסתברות התמותה או הסתברות לאובדן כושר עבודה בגיל נתון, משיעור הריבית הצפוי והשונות  בנתוני התביעה בין גברים לנשים.
 

  צריך עוד מידע ? צור קשר עוד היום ונשמח לעזור לך !

 

מבוטח

 

מי שרשומה לזכותו יתרת זכאות צבורה בקרן הפנסיה ואינו פנסיונר. קיימים שני סוגי מבוטחים בקרן פנסיה:
פעיל - מפריש כספים לקרן באופן שוטף;
לא פעיל - מבוטח שהפסיק להפריש כספים לקרן.

 

פנסיונר

מי שמשולמת לו פנסיית זקנה מקרן הפנסיה.

אירוע מזכה

אירוע המזכה את המבוטח או את שאיריו בתשלומים מקרן הפנסיה, כגון:
פנסיית זקנה - המועד בו הגיע המבוטח לגיל פרישה;
פנסיית נכות - מועד תחילת הנכות, בהתאם לקביעת רופא הקרן;
פנסיית שאירים - במות המבוטח או הפנסיונר.

חישוב פנסיות נכות ושאירים (בקרן פנסיה חדשה מקיפה)

חישוב פנסיות הנכות והשאירים נעשה על ידי הכפלת השכר הקובע לנכות ושאירים, כהגדרתו בתקנון הקרן (ממוצע של מספר חודשי ביטוח) בשיעור הכיסוי הביטוחי לנכות או שאירים, לפי הענין.

מגבלת השכר המבוטח (בקרן פנסיה חדשה מסובסדת )

בקרן פנסיה חדשה הזכאית לאג"ח מיועדות, דמי הגמולים המשולמים לקרן לא יעלו על 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. תשלום מעל התקרה ניתן להפנות לקרן פנסיה חדשה כללית, שאינה זכאית לאג"ח מיועדות או לכל אפיק חיסכון אחר, על פי בחירת המבוטח.

מקדמי המרה לפנסיה (בקרן פנסיה חדשה)

חישוב פנסיית הזקנה נעשה על ידי חלוקת היתרה הצבורה של מבוטח במקדם המרה. מקדם ההמרה מחושב בהתאם לגיל המבוטח ומצבו המשפחתי בעת הפרישה, ולפי ריבית להיוון המבוססת על תשואת הקרן. היות ומקדם ההמרה הינו תלוי תוחלת חיים הרי שככל שתוחלת החיים מתארכת מקדם זה גדל והמשמעות הינה שקצבת הזקנה העתידית תקטן. זהו ההבדל העקרוני בין קרן פנסיה שבה נקבע המקדם בפרישה לבין קרן קצבתית בחברת ביטוח בה נקבע המקדם בעת ההצטרפות לביטוח.

מערכת הנחות אקטואריות

הנחות בדבר הסתברויות תמותה, הסתברויות נכות, שער ריבית צפוי על השקעות ועוד. הנחות אקטואריות מהוות נדבך חשוב ומרכזי בתחשיבי קרן הפנסיה, ומשמשות בסיס לצפי עתידי להתחייבויות הקרן ותמחור על פי תחזית זו.
חשוב לזכור כי בהחלט ייתכן מצב שבו ההנחות האקטואריות אינן תואמות את המציאות ויש מקום לשנותן יחד עם מקדמי ההמרה ושיעורי הכיסוי הביטוחי.
 

מאזן אקטוארי

בדומה למאזן חשבונאי, מוצגים במאזן נכסי הקרן והתחייבויותיה. צד ההתחייבויות במאזן האקטוארי מבוסס על התחייבויות הקרן למבוטחים ולפנסיונרים, ומחושב בעיקר לאור הנחות לגבי ריבית היוון ותוחלת החיים של המבוטחים, הפנסיונרים ושאיריהם.
 
איזון אקטוארי

לקרן פנסיה ישנן התחייבויות צבורות שהן הפנסיות שישולמו למבוטחים ולפנסיונרים בהתאם לדמי הגמולים ששולמו לקרן הפנסיה. כך נוצרים, למעשה, שני מרכיבים עיקריים במאזן הקרן - נכסים כנגד התחייבויות, כאשר הנכסים משמשים לכיסוי ההתחייבויות. במידה והנכסים עולים בערכם על ההתחייבויות אזי נוצר לקרן עודף אקטוארי. במידה וההתחייבויות עולות על שווי הנכסים אזי הקרן נמצאת בגירעון אקטוארי. איזון אקטוארי בא להשוות את שווי הנכסים לגודל ההתחייבויות על ידי הקטנתן או הגדלתן של ההתחייבויות.
גירעונות או עודפים אקטואריים יכולים לנבוע מתנודתיות בשיעורי התשואות שהשיגה הקרן על השקעותיה, או לחילופין כתוצאה מאי התאמה בין ההנחות האקטואריות המוקדמות לבין הנתונים בפעל (לדוגמא, מספר נכים בפעל גדול ממספר הנכסים אשר נצפה לפי ההנחות האקטואריות).

עתודה למקבלי פנסיה (בקרן פנסיה חדשה)

קרן פנסיה חדשה מקיפה תנהל עתודה בגין שינויים בתשואה על נכסי הקרן המשמשים לכיסוי התחייבויות הקרן למקבלי פנסיה ובגין שינויים בריבית להיוון אותן התחייבויות. העתודה תהיה בסכום שגובהו עד 1% מהתחייבויות הקרן לפנסיונרים, ומטרתה להפחית תנודתיות בפנסיה המשולמת לפנסיונרים.


דמי ניהול


דמי הניהול המקסימליים בקרנות הפנסיה הם:

 • 6% מפרמיה שוטפת
 • 0.5% מצבירה

לגופים גדולים ניתנות הנחות בדמי ניהול אלו
משמעותם של דמי הניהול מצביר לטווח ארוך גדולה הרבה יותר מאשר דמי הניהול מפרמיה.
 
מסלולים

בקרנות הפנסיה מגוון מסלולים מוצעים שעיקריהם הם:

 • מסלול מוטה חיסכון – הגדלת הקצבה על חשבון פנססית נכות ושארים
 • מסלול משפחה – מסלול מוטה פנסיית שאירים כלומר במקרה מות העמית יקבלו שאריו פנסיה מוגדלת
 • מסלול בסיסי – ממוצע בין פנסיית נכות, שאירים וזקנה
 • מסלול עתיר ביטוח נכות – פנסיית נכות מוגדלת ע"ח קצבה עתידית

מסלול עתיר חיסכון בפרישה מוקדמת – אפשרות לקבלת קצבה בגיל מוקדם יותר מאשר הגיל הקובע לשנת 2011 שהוא:

 • גבר – 67 שנה
 • אישה – 64 שנה


בחירת המסלולים הינה פעולה הכרחית וחשובה  לפני כל רכישת ביטוח פנסיוני ויש להקדיש לכך מחשבה טרם חתימה על חוזה ההתקשרות עם הקרן
 
היוון פנסיה

היוון של עד 25% מהפנסיה הצפויה לפנסיונר או לשאירי מבוטח לתקופה של עד חמש שנים, במטרה להעניק לזכאי לפנסיה אפשרות לקבל לצרכיו מענק חד פעמי על חשבון הפנסיה. במשך תקופת ההיוון יקבל הזכאי פנסיה חודשית מופחתת בשיעור ההיוון.
שאירי פנסיונר שנפטר לפני תום תקופת ההיוון יקבלו את מלוא הפנסיה על פי התקנון כאילו לא בוצע היוון.

קרנות הביטוח הפעילות בשוק הביטוח בישראל

 • כמעט לכל חברת ביטוח יש קרן פנסיה משלה הגדולות ביותר הינם:
 • מבטחים החדשה השייכת למנורה מבטחים
 • מקפת השייכת למגדל
 • מיטבית-עתודות השייכת לכלל
כמעט לכל חברת ביטוח יש קרן פנסיה משלה הגדולות ביותר הינם:
 • מבטחים החדשה השייכת למנורה מבטחים
 • מקפת השייכת למגדל
 • מיטבית-עתודות השייכת לכלל

  גם לחברות ההשקעה הגדולות דוגמת פסגות ואלטשולר שחם יש קרנות פנסיה ומגמה זו הולכת ומתרחבת.
  תחום הפנסיה מפאת השחקנים המרובים בשוק הינו אחד התחומים היותר תחרותיים בשוק ההון


  השקעות הקרן

  על מנת לעמוד בהתחייבויותיה משקיעה הקרן את הכספים המתקבלים מדמי הגמולים בגין המבוטחים. בהתאם לתקנות ההשקעה, קרנות הפנסיה הוותיקות והחדשות זכאיות לאג"ח מיועדות נושאות ריבית ריאלית של 4.86% לשנה, וקרן הפנסיה תשקיע בכל עת 30% משווי נכסיה באג"ח אלו.
   
  הוראות דין והוראות מנהל רלוונטיות

  המסגרת החוקית שלאורה פועלות קרנות הפנסיה:

  1. פקודת מס הכנסה (נוסח חדש)
  2. הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981.
  3. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.
  4. הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.
 • עבור לתוכן העמוד

  ביטוח חו"ל  | ביטוח סיעודי בויקיפדיה  | אינדקס גיל הזהב  | סבאלה | עורכי דין רשלנות רפואית    |  אינדקס עורכי דין  | סיעוד  | בית אבות  | לחשבון גוגל + שלי   | אתר ביטוח בריאות שלנו